Aşgabat we Kiýew işewürlik gatnaşyklaryny herekete getirmegi goldadylar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Aşgabat we Kiýew işewürlik gatnaşyklaryny herekete getirmegi goldadylar
Türkmen we ukrain daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady gatnaşyklary maslahatlaşdylar.

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Ukrainanyň Daşary işler ministri Dmitriý Kuleba bilen duşenbe güni telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.

Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we ynsanperwer ugurlaryndaky türkmen-ukrain hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýyny we mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Türkmenistanyň we Ukrainanyň Daşary işler ministrleri iki döwletiň başlangyçlarynyň abraýly halkara guramalarynyň, ilkinji nobatda BMG-niň we beýleki guramalaryň çäklerinde özara goldanylmagynyň aýratyn ähmiýetini belläp geçdiler.

Bu ugurda taraplar daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky geňeşmeleriň dowam etdirilmeginiň, şonuň ýaly-da iki ýurduň döwlet hem-de hususy pudaklarynyň wekilleriniň ilkinji tapgyrda sanly wideoaragatnaşyk arkaly yzygiderli duşuşyklarynyň dikeldilmeginiň zerurlygyny aýratyn nygtadylar.

Ministrler şeýle-de koronawirus ýokanç keseliniň ýaýramagyna garşy göreşde hyzmatdaşlyk meseleleri hem-de epidemiýa wehimlerine garşy ählumumy tagallalaryň netijeli gurallarynyň işjeňleşdirilmeginiň zerurlygy dogrusynda pikir alyşdylar.

Dürli ugurlar boýunça özara bähbitli hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna, şeýle-de ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň medeni-ynsanperwer ugry boýunça gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegine gyzyklanma bildirildi.