Daşoguzly daýhanlar güýzlük sogan ekinleriniň mukdaryny artdyrýarlar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Daşoguzly daýhanlar güýzlük sogan ekinleriniň mukdaryny artdyrýarlar
Ekinler üçin sebitiň toprak howa şertlerine, gyşyň ýokary çydamlylygyna uýgunlaşan we ir ýetişmegi bilen häsiýetlendirilen görnüşleri saýlanyp alyndy.

Türkmenistanyň demirgazygynda şu ýyl ilkinji gezek güýzlük sogany ekmek üçin welaýatyň daýhanlaryna müň gektar ýer bölünip berildi.

“Türkmenistan: Altyn Asyr” elektron gazetiniň sişenbe güni habar berşi ýaly, bölünip berlen ýer meýdanlarynyň 500-si S.A.Niýazow etrabynyň “Nowbahar” daýhan birleşigine we 400-si Gurbansoltan-eje adyndaky etrabynyň “N.Andalyp” we “Şawat” daýhan birleşiklerine we galan bölegi bolsa käbir hususy kärhanalara berildi.

Ekinler üçin sebitiň toprak howa şertlerine, gyşyň ýokary çydamlylygyna uýgunlaşan we ir ýetişmegi bilen häsiýetlendirilen görnüşleri saýlanyp alyndy. Ýaz paslynda bol hasyl almak üçin daýhanlar güýzlük ekinlerine dogry ideg etmek boýunça ylmy maslahatlary berk berjaý etmegi meýilleşdirýärler.

Daşoguzyň daýhanlary her ýyl miwe, gök önüm we gawun ekinlerini ösdürip ýetişdirmekde gowy netijeleri gazanýarlar. Şu ýyl Gurbansoltan-eje adyndaky etrapda 9 müň tonnadan gowrak we S.A.Niýazow adyndaky etrapda 5,5 müň tonnadan gowrak sogan ýygnaldy.

Ýurduň agrosenagat toplumy üçin döwlet tarapyndan kesgitlenen wezipelere laýyklykda, ýerli daýhanlar sebitde öndürilýän oba hojalyk önümleriniň mukdaryny ep-esli ýokarlandyryp, ekinlerden we giçki ekişiň käbir görnüşlerinden ýokary hasyl almagy meýilleşdirýärler.