Ahal welaýatynyň kärhanasynda günde 10 tonna süýt gaýtadan işlenilýär

BIZNES TÜRKMENISTAN
Ahal welaýatynyň kärhanasynda günde 10 tonna süýt gaýtadan işlenilýär
Kärhanada süýt önümleriniň dürli görnüşleri öndürilýär.

Süýt we süýt önümlerini öndürmek bilen meşgullanýan telekeçi Gurbanguly Agaýewiň kärhanasy “Zamana” haryt nyşany bilen her gün 10 tonna süýdi gaýtadan işleýär. Ahal welaýatynyň Kaka etrabyndaky “Bereket” daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýän bu kärhanada süýt bilen bir hatarda, gatyk, gaýmak, aýran, dorog, mesge ýagy, peýnir ýaly süýt önümleri öndürilýär.

Türkmenistanyň resmi metbugatynyň duşenbe güni habar berşi ýaly, kärhanada süýt önümleriniň dürli görnüşleri öndürilýär. Bu ýerde ýaglylygy 1% we 3,2% bolan gatyk hem-de ýaglylygy 10% we 25% bolan gaýmak öndürilýär.

Mundan başga-da, kärhanada ereme peýniri hem-de 250 we 500 gramlyk gaplara gaplanan 82%-li mesge ýaglary hem öndürilýär. Ähli önümler “Zamana” haryt nyşany bilen öndürilýär.

2016-njy ýylda esaslandyrylan kärhanada jemi 100-den gowrak hünärmen zähmet çekýär. Telekeçi Gurbanguly Agaýew halkara hil güwänamasyna eýe bolan süýt önümleriniň önümçiligini geljekde hem giňeltmegi meýilleşdirýär.

2022