Belarusda türkmen goýun ýüňünden ýasalan aýakgaplar öndürilýär

BIZNES TÜRKMENISTAN
Belarusda türkmen goýun ýüňünden ýasalan aýakgaplar öndürilýär
Smilowiçi keçe önümleri fabriginiň aýakgaplary berkligi, ygtybarlygy we ekologiýa taýdan arassalygy bilen tapawutlanýar.

Belarus Respublikasynyň Smilowiçi şäherçesindäki keçe önümleri fabrigi goýun ýüňünden, şol sanda Türkmenistandan getirilen ýüňden, keçe ädiklerini öndürýär. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty çarşenbe güni habar berdi.

Habara görä, keçe ädigi üçin çig mal Gazagystandan, Täjigistandan, Özbegistandan we Russiýadan hem getirilýär. Fabrik ýakyn wagtda çig mal bilen üpjün etmek barada Russiýanyň Kalmykiýa Respublikasy bilen hem ylalaşdy.

Bu ýüňden öndürilýän gyşky aýakgaplary öndürmek üçin kyrka golaý iş amala aşyrylýar we olaryň köpüsi el bilen edilýär. Taýýar aýakgaplar berkligi, ygtybarlygy we ekologiýa taýdan arassalygy bilen tapawutlanýar.

Smilowiçi şäherçesiniň keçe ädiklerine diňe Belarusda däl-de, daşary ýurtlarda hem uly isleg bildirilýär. Önümler Russiýa, Gazagystana we Ukraina eksport edilýär. Mundan öň bolsa Belarus aýakgaplaryny Baltika ýurtlary hem satyn alýardy. Sargyt edýän müşderileriň arasynda Finlýandiýa, Norwegiýa, ABŞ we Kanada ýaly ýurtlar hem bar diýip, habarda bellenilýär.

Kärhana önümlerini geljekde Ýewropa ýurtlaryna ibermegi meýilleşdirýär we şonuň bilen baglylykda fransuz we nemes işewürleri bilen gepleşikleri alyp barýar.

Fabrigiň öndürýän önümleriniň arasynda tebigy materiallardan ulanylýan gipoallergiki ýüň ýorganlar hem-de ýassyklar hem bar.

Smilowiçi keçe önümleri fabrigi ýüz ýyldan gowrak wagtdan bäri hereket edip, Belarus Respublikasynda ýeke-täk keçe önümleri kärhanasydyr. Häzirki wagtda bu ýerde 40 hünärmen zähmet çekýär.

2022