Türkmen telekeçileri miweleriň we ir-iýmişleriň önümçiligini artdyrmagy meýilleşdirýärler

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmen telekeçileri miweleriň we ir-iýmişleriň önümçiligini artdyrmagy meýilleşdirýärler
Türkmen telekeçileri tarapyndan miweleriň we ir-iýmişleriň önümçiliginiň köpelmegi döwletiň goldawy bilen amala aşyrylýar.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) maglumatlaryna görä, 2019-njy ýylyň görkezijileri bilen deňeşdirilende şu ýyl Türkmenistanda miwe we ir-iýmişleri ekmek üçin 65,2% gowrak ýer bölünip berildi. Türkmen telekeçileri 7 müň 585 gektar meýdanda 40 müň tonnadan gowrak önüm öndürmegi maksat edinýärler.

TSTB-niň metbugat gullugynyň duşenbe güni habar berşi ýaly, miweleri we ir-iýmişleri ekmek üçin ýer meýdanynyň köpelmegi ýurduň ilatynyň degişli ekinlere bolan isleginiň artmagy bilen baglanyşyklydyr.

Mundan başga-da, türkmen işewürleri miwe we ir-iýmişleri saklamak üçin ýurduň sebitlerinde sowadyjy ammarlary gurmagy dowam etdirýärler. Şeýlelikde, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, ýakyn ýyllarda ýurtda kuwwaty 193 müň 250 tonnalyk 38 sany sowadyjy ammar gurmak meýilleşdirilýär. Olaryň 11-si eýýäm işe girizilip, galan 27-siniň gurluşygy alnyp barylýar.

Habarda bellenişi ýaly, 2021-2025-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanda eksporta gönükdirilen we importyň ornuny tutýan önümleriň önümçiligini artdyrmak boýunça Döwlet maksatnamasyna laýyklykda, jemi 62 müň 200 tonna önüm saklap biljek 8 sany sowadyjy ammaryň gurulmagy göz öňünde tutulýar.

Türkmen telekeçileri tarapyndan miweleriň we ir-iýmişleriň önümçiliginiň köpelmegi döwletiň goldawy bilen amala aşyrylýar. Dürli görnüşli miwe önümlerini ösdürip ýetişdirmek üçin uzak möhletleýin peýdalanmaga bölünip berilýän ýerler, tohum we zerur bolan enjamlary satyn almak üçin pes göterim derejeli karzlaryň berilmegi munuň aýdyň subutnamasydyr.

2022