“Abadan” önümçilik kärhanasy mürepbeleriň täze görnüşini ýola goýdy

BIZNES TÜRKMENISTAN
“Abadan” önümçilik kärhanasy mürepbeleriň täze görnüşini ýola goýdy
Kärhanada esasan gök-miwe önümleri gaýtadan işlenilip, taýýar önüm hökmünde halka hödürlenilýär.

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň “Abadan” önümçilik kärhanasy ýaňy-ýakynda itburun we şugundyr mürepbeleriniň önümçiligini ýola goýdy.

Kärhananyň wekili Sonagül Kösäýewanyň duşenbe güni “Biznes Türkmenistan” internet-neşirine beren beýanatyna görä, kärhanada esasan gök-miwe önümleri gaýtadan işlenilip, taýýar önüm hökmünde halka hödürlenilýär we ýurdumyzyň welaýatlarynyň ählisinde satuwa çykarylýar.

Mundan başga-da kärhanada içgileriň her dürli görnüşleri, ýagny itburundan taýýarlanan içgiler, arassa suwlar, alkogolly we alkogolsyz içgiler öndürilýar. Önümçilikde çig mal hökmünde miweler ýerli daýhanlardan alynýar.

Şeýle-de kompaniýa konserwa önümlerini, tomat goýultmasyny, püreleri, 14 görnüşden gowrak konditer önümlerini we tamdyr çöreklerini öndürýär.

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda ýerleşýän “Abadan” önümçilik kärhanasy 1958-nji ýylda döredildi. Kähananyň önümleri halkara standartlara laýyk gelip, olar Özbegistana, Gazagystana, Birleşen Arap Emirliklerine, Russiýa we Eýrana eksport edilýär.

2022