Eýran türkmen gazyny has köp ýurda üstaşyr geçirmäge taýýardygyny aýtdy

BIZNES TÜRKMENISTAN
Eýran türkmen gazyny has köp ýurda üstaşyr geçirmäge taýýardygyny aýtdy
Eýranyň Daşary işler ministriniň orunbasary Eýranyň Türkmenistan bilen nebit we gaz pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardygyny tassyklady.

Eýranyň Daşary işler ministriniň Ykdysady diplomatiýa meseleleri boýunça orunbasary Mehdi Safari duşenbe güni “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýangyç-energetika toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Şahym Abdrahmanow bilen geçiren duşuşygynyň dowamynda Eýranyň çäginden Türkmenistandan Azerbaýjana tebigy gazyň üstaşyr geçirilişiniň üstünlikli durmuşa geçirilendigini nygtady we Eýranyň türkmen gazyny beýleki goňşy ýurtlara hem geçirmäge taýýardygyny mälim etdi.

Duşuşyk deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatyň çäklerinde geçirildi.

Türkmen we eýran resmileri ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin duşuşdylar. Bu barada Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat gullugy habar berdi.

Duşuşygyň dowamynda Safari Eýranyň Türkmenistan bilen nebit we gaz pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardygyny tassyklady. Şeýle hem, Safari Eýranyň tehniki we inženerçilik hyzmatlaryny, ol ýerde öndürilen harytlary Türkmenistana eksport etmäge hem-de Eýranyň günortasyndaky Bandar Abbas we Çabahar portlary arkaly Türkmenistana açyk deňizlere girmäge mümkinçilik bermäge ukyplydygyny aýtdy.

Mundan başga-da, söwda sergileriniň geçirilmeginiň Eýranyň we Türkmenistanyň ykdysady kuwwatlyklary we söwda mümkinçilikleri bilen tanyşdyrmak üçin ýol açyp biljekdigi bellenildi.

Duşuşykda Şahym Abdrahmanow Safariniň tekliplerine oňyn baha berdi hem-de hyzmatdaşlyk we ikitaraplaýyn söwda üçin mümkinçiliklerden doly peýdalanmagyň zerurdygyny nygtady.

Mehdi Safari Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Annageldi Ýazmyradow, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň senagat we gurluşyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Çarymyrat Purçekow bilen ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdi.

Eýran Owganystan, Ermenistan, Azerbaýjan, Yrak, Pakistan, Türkiýe we Türkmenistan bilen gury ýer arkaly serhetleşýär. Şeýle hem, ol Bahreýn, Kuweýt, Oman, Saud Arabystany Patyşalygy we Birleşen Arap Emirlikleri bilen deňiz arkaly serhetleşýär.

2022