Jemgyýet

Balkanda geljek alty ýylda 20 desga gurlar we durky täzelener

Balkan welaýatynda 2022-2028-nji ýyllarda 20 sany binanyň we desganyň gurulmagy hem-de hereket edýänleriniň durkunyň täzelenmegi göz öňünde tutulýar. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty penşenbe güni habar...

Türkmenistanda Baş Täze ýyl arçasynda yşyklar ýakyldy

Türkmenistanyň Baş arçasynyň yşyklaryny ýakmak dabarasy Aşgabat şäherinde penşenbe güni geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berdi. “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdança Täze ýyl...

Türkmenistan hemişelik Bitaraplygynyň 27 ýyllygyny belledi

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň halky duşenbe güni Halkara Bitaraplyk gününi we Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy” atly Kararnamany kabul etmeginiň 27 ýyllygyny belledi....
2022