Jemgyýet

Daşoguz şäherinde 80-den gowrak täze ýaşaýyş jaýy gurulýar

Häzirki wagtda Daşoguz şäherinde 80-den gowrak täze ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy alnyp barylýar. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramynyň bellenilýän günlerinde Daşoguz şäherinde gurulýan täze ýaşaýyş jaýlarynyň...

Ahal welaýatynyň çäginde iki sany täze oba açylar

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramçylygynyň öň ýanynda Gökdepe etrabynyň Owadandepe we Köpetdag geňeşlikleriniň çäginde täze, döwrebap obalar açylyp ulanylaga berler. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty...

Baýramaly şäherinde 24 sany ýaşaýyş jaýy gurlar

Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinde uzak möhletli bank karz serişdeleriniň hasabyna 24 sany 4 gatly, köp öýli ýaşaýyş jaýlary gurlar. Baýramaly şäherindäki ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşyklaryny ýerine ýetirmek...
2022