Teswirleme

Importyň ornuny tutýan önümçilik syýasaty

Ýurtlaryň önümçilik kuwwatlyklary ýokary we pes girdejili ýurtlary bir-birinden tapawutlandyrýan esasy görkeziji hökmünde kabul edilýär. Şonuň üçin hem döwletler önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin ykdysady syýasaty...

Oba hojalygy pudagynda tehnologiýanyň tutýan orny

Oba hojalygy pudagynyň dünýä bazaryndaky umumy gymmady 3,49 trillion ABŞ dollaryna deň bolup, ol global ykdysadyýetiň 3,4%-i düzýär. Häzirki döwürde durmuşyň ähli ugurlarynda ulanylýan täzeçil...

Türkmenistan Merkezi Aziýanyň gülläp ösmegine goşant goşýar

Aşgabatda geçirilen türkmen-gazak gepleşikleri soňky alty aýyň dowamynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sebitleýin hyzmatdaşlygy berkitmekde esasy ornuny görkezýän duşuşyklaryň...

Dünýäde suwuklandyrylan tebigy gaza bolan isleg artýar

Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirliginiň hünärmenleri Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramçylygyna  ýokary derejeli önümçilik üstünlikleri bilen gelýärler. Kärhana şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik...

Amyderýa sebitinde suw-energetika hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň döwlet syýasatynda we diplomatiýasynda energetika hem-de suw meselesine uly ähmiýet berilýär, ýurdumyz sebitde energiýa howpsuzlygyny üpjün etmek we suw serişdelerini netijeli dolandyrmak üçin goňşy...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022