14.11.2019
15.11.2019

“Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly halkara sergisi

Türkmenistanyň söwda-senagat edarasy, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilelikde “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly halkara sergisini we ylmy maslahatyny geçirýär.

Sergi 2019-njy ýylyň 12-13 noýabry aralygynda Türkmenistanyň söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriler.

Türkmenistan, Aşgabat, Çandybil şaýoly 143
Bulary hem okaň
2022