06.08.2023
07.08.2023

Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy – 2023

2023-nji ýylyň 6-7-nji awgust aralygynda Aşgabatdaky Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda “Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy – 2023” (Turkmen Energetika-2023) atly sergi hem-de “Türkmenistanyň gurluşyk senagatynyň we energetika pudagynyň ösüşi” atly maslahat geçiriler.

Serginiň myhmanlary Türkmenistanyň energetika, gurluşyk hem-de senagat toplumynyň gazananlary, bu ugurda halkara tejribesiniň ylym-senagat we tehnologiýa gazananlaryna degişli iň soňky işläp taýýarlamalar bilen tanyşyp bilerler.

 

Türkmenistan, Aşgabat ş., Çandybil şaýoly 143
Bulary hem okaň
2022