20.07.2023
15.08.2023

Mary welaýat häkimliginiň düýpli gurluşyk müdirligi mekdepleri we çagalar baglary gurmak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 24-nji maýyndaky “Mary welaýatynyň Wekilbazar, Sakarçäge we Türkmengala etraplarynda täze döwrebap şäherçeleri gurmak hakynda” 1237 belgili kararyna laýyklykda Mary welaýat häkimliginiň düýpli gurluşyk müdirligi mekdepleri, çagalar baglary we saglyk merkezleri gurmak üçin potratçylary saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Wekilbazar etrabynyň Mollanepes adyndaky şäherçesiniň Üçdepe obasynda guruljak täze döwrebap şäherçede:

 • 660 orunlyk mekdep;
 • 320 orunlyk çagalar bagy;
 • saglyk merkezi;

Sakarçäge etrabynyň Gümgüzer geňeşligimiň Garybata obasynda guruljak täze döwrebap şäherçede:

 • 720 orunlyk mekdep;
 • 320 orunlyk çagalar bagy;
 • saglyk merkezi;

Türkmengala etrabynyň Täze dünýä geňeşliginiň Kyrkişik obasynda guruljak täze döwrebap şäherçede:

 • 660 orunlyk mekdep;
 • 320 orunlyk çagalar bagy;
 • saglyk merkezi.

Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan ýerli edara-kärhanalar çagyrylýar. Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänlerden aşakdaky maglumatlar talap edilýär:

 • gatnaşyjynyň doly adyny, onuň hukuk derejesini, Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnandygy barada maglumatlary görkezmek bilen, bäsleşige gatnaşmak barada ýazmaça arza bermeli;
 • soňky 3 ýylyň içinde Türkmenistanda ýerine ýetiren gurluşyk taslamalary barada maglumat;
 • edara-kärhananyň maddy-tehniki binýady barada maglumat;
 • hususy kärhanalara Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinden kepilnama.

Bäsleşik teklipleri 2023-nji ýylyň awgust aýynyň 15-ine çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 (522) 6-00-34

+993 (522) 6-77-13

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Türkmenabat köçesiniň 12-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022