03.08.2023
19.08.2023

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäher häkimligi ýaşaýyş jaýlaryny gurmak boýunça tender yglan edýär

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäher häkimligi “Nebitçi-1” ýaşaýyş jaýlar toplumynyň gündogar tarapynda (Galkynyş köçesiniň ugrunda) 26 sany 4 gatly, 36 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň taslamasyny işläp taýýarlamak we gurmak boýunça potratçylary seçip-saýlap almak üçin bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin degişli resminamalary Balkan welaýatynyň Balkanabat şäher häkimliginiň senagat, gurluşyk, jemagat hojalyk işlerini utgaşdyryjy bölüminden alyp bilersiňiz.

Bäsleşik teklipli bukjalar bildiriş çap edilen gününden soňra, 15 (on bäş) iş gününiň dowamynda ýapyk bukjalarda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 (222) 6-00-61

+993 (222) 6-00-57

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat ş
Bulary hem okaň
2022