Aşgabatda türk ertirlik tagamlarynyň tanyşdyrylyş çäresi geçirildi

Aşgabatda türk ertirlik tagamlarynyň tanyşdyrylyş çäresi geçirildi
Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçisi Togan Oralyň myhmanlaryň öňünde eden çykyşy, 2023-nji ýylyň 5-nji iýuny, Aşgabat, Türkmenistan

Aşgabat şäherinde ýerleşýän Türkiýäniň ilçihanasynyň rezidensiýasynda duşenbe güni türk ertirlik tagamlarynyň tanyşdyrylyş çäresi geçirildi. Bu çärä ýerli we daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Çäräniň dowamynda Türkiýäniň ilçisi Togan Oral myhmanlaryň öňünde eden çykyşynda ertirlik tagamlarynyň türk medeniýetindäki aýrylmaz ornuna ünsi çekdi we bu çäräniň türk ertirlik tagamyny ýakynda ÝUNESKO-nyň sanawyna girizilmegine bagyşlanylandygyny mälim etdi. Ertirlik tagamyna çakylyk türk myhmansöýerliginiň adaty görnüşidir we türk halky bu tagamy ýakynlary hem-de dostlary bilen paýlaşmaga şatdyrlar. Şeýle hem ilçi türk aşhanasynyň italýan, fransuz, hindi we hytaý ýaly beýleki meşhur aşhanalar bilen bir hatarda dünýäde giňden tanalýandygyny nygtady.

Türk ertirlik tagamlarynyň çäresinde zeýtun, dürli görnüşli peýnir, bal, mürepbe, hoz, burç we baget ýaly birnäçe türk ertirlik tagamlarynyň görnüşleri hödürlenildi.

Türk ilçihanasynyň wekilleri türk ertirlik tagamlarynyň ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmeginiň türk medeniýetiniň we däp-dessurlarynyň baýlygyny görkezjekdigine ynam bildirdiler.

Häzirki wagtda türk ertirlik tagamlaryny ÝUNESKO-nyň maddy däl miras sanawyna girizmek boýunça işler dowam edýär we ýakyn wagtda sanawa goşmak baradaky karara garaşylýar.

2022