Türkmenistan metan zyňyndylaryny azaltmak üçin innowasion tehnologiýalary ornaşdyrýar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan metan zyňyndylaryny azaltmak üçin innowasion tehnologiýalary ornaşdyrýar
“Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2022” atly halkara sergi, 2022-nji ýylyň 26-28-nji oktýabry, Aşgabat, Türkmenistan

Türkmenistan ýangyç-energetika toplumyny ösdürmek boýunça maksatnama laýyklykda, metanyň zyňyndylaryny azaltmak maksady bilen nebit-gaz we energetika pudaklaryna ekologiýa taýdan arassa we serişdeleri tygşytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrýar. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty penşenbe güni habar berdi.

Bu maksatnamanyň esasy maksadynyň biri hem innowasiýa, energiýa tygşytlaýjy we ekologiýa taýdan arassa tehnologiýalary we enjamlary ulanmak bilen önümçilik desgalary doly döwrebaplaşdyrmak hem-de işe girizmek bolup durýar.

“Türkmennebit” döwlet konserni daşky gurşawa ýaramaz täsiri azaltmaga gönükdirilen çäreleri amala aşyrýar. Bu tagallalaryň netijesinde häzirki wagtda öndürilýän ugurdaş nebit gazynyň aglabasy nebiti gazlift usuly bilen çykarmakda ulanylýar.

Habarda bellenilişi ýaly, “Türkmennebit” döwlet konserni innowasiýa we energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, şeýle hem bar bolan infrastrukturany taslamalaşdyrmak, täzelemek we hil taýdan hyzmat etmek arkaly metan zyňyndylaryny ep-esli azaltmagy meýilleşdirýär. Mundan başga-da, önümçiligiň ähli tehnologiýasyny hemmetaraplaýyn kämilleşdirmek meýilleşdirilýär. Bu çäreleriň durmuşa geçirilmegi uglewodorod syzmalaryny azaltmaga we öňüni almaga, şeýle hem zyňyndylary has takyk ölçemek üçin tejribeleri gowulandyrma ýardam berer.

“Türkmenistan daşky gurşaw meselelerine, esasan hem nebit we gaz ýataklaryny özleşdirmekde metanyň we onuň bilen baglanyşykly gaz zyňyndylarynyň azaldylmagyna aýratyn üns berýär. Türkmenistan 2030-njy ýyla çenli parnik gazlarynyň zyňyndylaryny doly aradan aýyrmagy we öz maliýe çeşmeleriniň hasabyna we halkara guramalarynyň tehniki hem-de maliýe goldawy bilen her ýyl zyňyndylary ep-esli azaltmagy meýilleşdirýär” diýip, Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 2021-nji ýylyň noýabr aýynda Glazgoda geçirilen BMG-niň COP26 sammitinde eden çykyşynda aýtdy.

2022