Energiýa bazarynda özgerişlik: Katar suwuklandyrylan gazyň önümçiligini artdyrýar

Nurmyrat Mommaýew
Energiýa bazarynda özgerişlik: Katar suwuklandyrylan gazyň önümçiligini artdyrýar
Kataryň “Ras Laffan” suwuklandyrylan gaz önümçilik merkezi, Katar (Surat: AFP)

Katar Döwleti suwuklandyrylan tebigy gaz öndürmek boýunça özüniň kuwwatlyklaryny düýpli giňeltmäge taýýarlyk görýär. Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça häzirki kuwwatlyklary 77 million tonna ýetýän ýurduň bu babatdaky mümkinçilikleriniň ýakyn ýyllarda 126 million tonna ýetirilmegine garaşylýar. Çaklamalara görä, bu öz gezeginde, energetika bazarynda uly özgertmelere getirer.

Katar Döwletiniň suwuklandyrylan tebigy gaz öndürmek boýunça geljekki meýilnamalarynda ''North Field'' atly taslama aýratyn orun degişlidir. Bu taslamanyň durmuşa geçirilmegi ýurduň energiýa serişdelerini öndürmek pudagyndaky mümkinçiliklerini düýpli artdyryp, Katar Döwletini suwuklandyrylan tebigy gaz öndürmekde öňdebaryjy ýurda öwrer. 

Bu taslamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi energiýa serişdelerini satmak arkaly Katar Döwletiniň öz girdejilerini artdyrmaga we tutuşlygyna ýurduň ykdysadyýetiniň ösmegine itergi berer. Katar Döwletiniň suwuklandyrylan tebigy gaz önümçiligini artdyrmak babatdaky gelen karary dünýäniň energetika bazaryna özüniň düýpli täsirini ýetirer. 

Dünýäde energiýa serişdelerine bolan islegiň yzygiderli artýandygyny göz öňünde tutsaň, Katar Döwletinde suwuklandyrylan tebigy gaz önümçiliginiň artmagy netijesinde, ol bu islegi kanagatlandyrmakda möhüm ähmiýetli çeşme bolup biler. Bu energiýa serişdeleriniň bazarynda isleg we teklip deňagramlylygynda üýtgeşmeleri döredip, bahalara özüniň täsirini ýetirer. 

Geljegine uly umyt baglanylýan şeýle uly taslamalaryň durmuşa geçirilişinde hemişe bolşy ýaly, bellibir derejede kynçylyklara hem duş gelinýär. Şeýle taslamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi köp babatda tehnologiýa, ekologiýa we syýasy ýagdaýlara bagly bolup biler. Mundan daşary, bäsdeşlige eýe energetika bazarynda üstünlikli iş alyp barmak üçin hödürlenýän hyzmatlaryň we durnuklylygyň ýokary hil derejesinde bolmagy wajypdyr.

Katar Döwletiniň suwuklandyrylan tebigy gaz önümçiligini giňeltmek boýunça meýilnamalary ýurduň energetika pudagynyň ösüşine özüniň täsirini ýetirer. Bu maksada ýetmegiň ýolunda ''North Field'' atly taslama möhüm ähmiýetli ädim bolup durýar. Bu babatda durmuşa geçiriljek çäreleriň ilerlemegi bolsa, dünýäniň energetika bazarynyň geljegine özüniň täsirini ýetirip biler.

Nurmyrat Mommaýew,

Türkiýäniň Stambul şäherinde ýerleşýän Marmara uniwersitetiniň Syýasat ylymlary we halkara gatnaşyklar bölüminiň doktoranty

2022