Owganystan Türkmenistan bilen Lapis-Lazuli geçelgesini ösdürmäge gyzyklanma bildirýär

BIZNES TÜRKMENISTAN
Owganystan Türkmenistan bilen Lapis-Lazuli geçelgesini ösdürmäge gyzyklanma bildirýär
Türkmenistanyň we Owganystanyň demirýol edaralarynyň wekiliýetleri arasynda geçirilen duşuşyk, Aşgabat, Türkmenistan.

Türkmenistanyň we Owganystanyň demirýol edaralarynyň wekiliýetleriniň arasynda Aşgabatda geçirilen gepleşiklerde Türkmenistan bilen Lapis-Lazuli geçelgesini (Owganystan-Türkmenistan-Azerbaýjan-Gruziýa-Türkiýe) ösdürmäge we üstaşyr geçiş mümkinçiligini ýokarlandyrmaga, şol sanda Hindistan we Pakistan ýaly beýleki ýurtlardan ýük akymlaryny çekmek üçin täsirli multimodal ulag shemalaryny döretmäge uly gyzyklanma bildirildi.

Türkmenistanyň we Owganystanyň demirýol edaralarynyň wekiliýetleriniň arasyndaky gepleşiklere gatnaşmak üçin Owganystanyň Demirýol dolandyryşynyň başlygy Baht-ur-Rahman Şarafat 30-njy noýabrda Aşgabada geldi we bu gepleşikler dört gün dowam etdi. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi şenbe güni habar berdi.

Iş mejlisinde Owganystanda demir ýollaryň gurluşygy, türkmen tarapyndan gurlan Akina-Andhoý demir ýoluny dolandyrmak we oňa hyzmat etmek, “Lapis-Lazuli” halkara ulag geçelgesinde ýük daşamagy işjeňleşdirmek ara alnyp maslahatlaşyldy.

Gepleşikleriň dowamynda taraplar tehniki hyzmatdaşlygyň birnäçe çäreleri barada ylalaşdylar, ösüşi ýokarlandyrmak üçin utgaşdyrylyşy gowulandyrmak boýunça bilelikdäki topary döretmek kararyna hem geldiler.

Şeýle hem Türkmenistanyň we Owganystanyň demirýol edaralarynyň wekilleri ozal türkmen ýol gurluşykçylary tarapyndan gurlan 30 kilometrlik Akina-Andhoý demir ýolunyň gurluşygyny dowam etdirmegi, uzynlygy 10 kilometr bolan Andhoý-Şibirgan böleginiň gurluşygyny we Turgundi-Sanabar-Gerat demir ýol taslamasyny ara alyp maslahatlaşdylar. Mundan başga-da, owgan tarapy Mazari-Şarife çenli demir ýoly gurmaga gyzyklanma bildirdi.

Habarda bellenilişi ýaly, ikitaraplaýyn söwdanyň we Owganystanyň beýleki Merkezi Aziýa ýurtlary bilen söwdasynyň möçberini artdyrmak maksady bilen demir ýol arkaly ýük dolanyşygyny artdyrmak mümkinçiliklerine aýratyn üns berildi.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022