“Demirýollary” geografiki gurşawyny Türkiýä, Gyrgyzystana we Täjigistana ýaýratmagy meýilleşdirýär

BIZNES TÜRKMENISTAN
“Demirýollary” geografiki gurşawyny Türkiýä, Gyrgyzystana we Täjigistana ýaýratmagy meýilleşdirýär
“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýük otlusy Türkmenistanyň serhedinden geçýär.

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Eýran-Türkmenistan-Özbegistan we Gruziýa-Azerbaýjan-Hazar deňzi-Türkmenistan-Özbegistan ugurlary arkaly iň ýakyn ýurtlardan başlap, Türkiýä, Gyrgyzystana we Täjigistana, şeýle hem Russiýadan Aýlag ýurtlaryna hem-de Hindistana çenli geografiki gurşawyny artdyrmak maksady bilen täze taslama başlady.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň sişenbe güni habar bermegine görä, bu taslama esasy üstaşyr geçelgelerde ugurlary açyp, halkara ýük daşamalaryny tertip boýunça guramagy göz öňünde tutýar.

Bu taslamanyň durmuşa geçirilmegi bilen logistika işjeňleşdiriler we takyk tertipde yzygiderli otlylaryň kömegi bilen Demirgazyk-Günorta hem-de Gündogar-Günbatar ugurlary boýunça harytlaryň iberilişiniň wagty azaldylar.

Şeýle hem bu taslama tutuş ugur boýunça demirýol lokomotiw parkynyň döwrebaplaşdyrylmagy netijesinde amala aşyrmak mümkinçiligine eýe boldy. Demirýol ulaglarynyň giňişleýin durkyny täzelemek we abatlamak işleri geçirilenden soň, ýokary güýçli, häzirki zaman ýük magistral dizel teplowozlary işe girizildi.

Bilermenler bu hyzmatyň birnäçe möhüm artykmaçlyklaryny ýagny, ýükleri 2-4 günüň dowamynda eltip boljak tizligini, meýilnamalaryň we möhletleriň takyk berjaý edilmegini, özüne çekiji ulag çykdajylaryny we demirýol ulaglarynyň ekologiýa taýdan arassalygyny görkezýärler.

“Türkmenpoçta” poçta aragatnaşyk kompaniýasy “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti (AGPJ) bilen bilelikde ýük daşamagy dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamyny işe girizdi.

2022