Türkmen gazynyň Türkiýeden üstaşyr iberilmegi Ýewropada energiýa howpsuzlygyny artdyrar

Türkmendeňizderýaýollary
Türkmen gazynyň Türkiýeden üstaşyr iberilmegi Ýewropada energiýa howpsuzlygyny artdyrar
Türkiýäniň wise-prezidenti Jewdet Ýilmaz

Türkiýäniň wise-prezidenti Jewdet Ýilmaz türkmen gazynyň Türkiýäniň üsti bilen iberilmeginiň ýurduň milli abadançylygyna we Ýewropanyň energetika howpsuzlygyny pugtalandyrmaga hyzmat etjekdigini belledi. Ol bu pikirini Azerbaýjanda geçirilen Türki döwletleriň guramasynyň resmi däl sammitinde mälim etdi.

Jewdet Ýilmaz Türkiýäniň TDG-niň çäginde energiýa mehanizminiň emele gelmegine oňyn baha berýändigini we bu ugurda hyzmatdaşlygy ösdürmek isleýändigini nygtady. Şeýle-de dünýäniň energetika merkezlerinde bolup geçýän üýtgeşmelere we türki döwletleriň geografik ýerleşişiniň barha ähmiýetiniň artýandygyna ünsi çekdi.

Türkiýäniň wise-prezidentiniň aýtmagyna görä, bu şertler sebitde energetika pudagynda hyzmatdaşlygynyň täze geljegini açýar hem-de Ýewropanyň energetika howpsuzlygyny üpjün etmekde möhüm orun tutýar.

Çeşme: “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi

2022