“ILGI Omega” lazerli tehnikanyň ilkinji tapgyry geldi

BT
“ILGI Omega” lazerli tehnikanyň ilkinji tapgyry geldi
Ahal welaýatynda işledilýän lazer meýilnamalaşdyryjyly ini 6 metre deň bolan asma kowşly tehnikanyň ýene 5-si ýörite hususy ulgam üçin satyn alyndy.

“Case New Holland” konserniniň Türkmenistandaky resmi dileri bolan “Bereketli atyz” hususy kärhanasynyň wekili Begli Meredowyň habar bermegine görä, oba hojalyk-ekologik edarasynyň sargydy boýunça Türkiýäniň “ILGI Omega” kysymly 16 sany lazer meýilnamalaşdyryjylary getirildi.

Öň ýerleri meýilnamalaşdyrmak üçin adaty ýer gazyjy tehnikalar, buldozerler we ýer gurluşykçylarynyň gurallary ulanylan bolsa, häzirki günde şol işleri lazer gurluşlary ýokary takyklyk bilen ýerine ýetirmäge ukyply.

Şeýle nusgalaryň biri birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde geçirilen Hazar innowasion tehnologiýalarynyň sergisinde görkezildi. Nusganyň artykmaçlyklaryna baha berip, ýurdumyzyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak pudagynyň edarasynyň wekilleri öndürijä 40 sany enjamy sargady.

Zarýad beriji batareýalarda işleýän öýjükli abzallar, traktoryň akkumulýatoryndan energiýa alýan elektronika, şeýle-de topragy tekizleýän we çukurlary dykyzlaýan kowşly giňişleýin tirkeg toplumyň düzümine girýär.

Eýýäm Ahal welaýatynda işledilýän lazer meýilnamalaşdyryjyly ini 6 metre deň bolan asma kowşly tehnikanyň ýene 5-si ýörite hususy ulgam üçin satyn alyndy. 

2022