Türkmen dokma kärhanalary önümleriň görnüşlerini artdyrýar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmen dokma kärhanalary önümleriň görnüşlerini artdyrýar
Türkmen dokmaçylary dokma önümleriniň görnüşlerini artdyrmak boýunça birnäçe täze önümçiligi işe girişdi.

Türkmenistanyň dokma toplumlarynda jalbarlary we sport lybaslaryny öndürmek üçin garyşyk matalaryň önümçiligi ýola goýuldy.

Daşary ýurtdan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmegi maksat edinýän türkmen dokmaçylary dokma önümleriniň görnüşlerini artdyrmak boýunça birnäçe täze önümçiligi işe girişdi.

Aşgabat dokma toplumynda sintifon önümçiligine başlanyp, bu önüm ýumşak oýnawaçlary öndürmekde giňden ulanylýar.

Gypjagyň dokma toplumynda bolsa, ölçegi 0.7 millimetrden 5 santimetre çenli bolan görnüşdäki mata süzgüçleriniň önümçiligi ýola goýuldy.

Şeýle hem Ahal welaýatynyň Babadaýhan we Kaka etraplaryndaky gutarnykly önümçilikli täze dokmaçylyk desgalar 2021-nji ýylda ulanmaga bermek göz öňünde tutulýar. Bu desgalaryň hersi ýylda 5 müň tonna inçe süýümli pagtany gaýtadan işlemäge we bu toplumlaryň işe girizilmegi taýýar dokma önümleriň görnüşlerini ep-esli artdyrmaga mümkinçilik döreder.

Kaka etrabyndaky senagat toplumy ýylda “kompakt-penýe” belgili nah ýüplügiň 3 müň 650 tonnasyny, 12 million inedördül metr matany hem-de 1 million 200 müň taýýar önümleri çykarmaga niýetlenendir. Babadaýhan etrabyndaky ýylda 3 müň 300 tonna ýüplük, 20 million inedördül metr mata, şol sanda 18 million inedördül boýalan mata, 3,5 million taýýar tikin önümleri öndüriler.