“Guwlyduz” kärhanasy 56 müň tonnadan gowrak duz gazyp aldy

BIZNES TÜRKMENISTAN
“Guwlyduz” kärhanasy 56 müň tonnadan gowrak duz gazyp aldy
“Guwlyduz” kombinatynda nahar duzy we tehniki duz öndürilýär.

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň çäginde ýerleşýän “Guwlyduz” kombinatynda şu ýylyň geçen ýedi aýynda duzuň jemi 56 müň 146 tonnadan gowragy gazylyp alnyp, bellenilen meýilnama 103% ýerine ýetirildi. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynyň duşenbe güni habar berdi.

Habara görä, degişli döwürde kärhanada däneli duz taýýarlamagyň meýilnamasy 105,3% berjaý edildi.

Şeýle-de şu ýylyň ýanwar-iýul aýlarynda kärhanada öndürilen ýodlaşdyrylan 11 müň 300 tonna golaý nahar duzy ýurdumyzyň söwda nokatlaryna ugradyldy.

Kärhanada nahar duzundan başga-da tehniki duz hem öndürilýär. Bu ýerde taýýarlanylýan tehniki duzlar ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynda harytlyk görnüşine getirilýän nebit önümleriniň düzümini dünýä hil ülňülerine laýyk derejede arassalamakda giňden peýdalanylýar.

Mundan başga-da, kärhananyň önümi dokma pudagynda taýýarlanylýan ýüplükleriň reňkleriniň solmazlygyny gazanmakda hem-de beýleki köp sanly ugurlarda ulanylýar.

“Türkmenhimiýa” döwlet konsernine degişli bolan “Guwlyduz” kärhanasy duz çykarmakda Merkezi Aziýa sebitinde birinji, dünýäde bolsa dördünji orny eýeleýär.

2022