Köneürgenjiň pagta egriji fabrigi eksportynyň gerimini giňeldýär

BIZNES TÜRKMENISTAN
Köneürgenjiň pagta egriji fabrigi eksportynyň gerimini giňeldýär
Haryt-çig mal biržasynda baglaşylan şertnamalaryň şertlerine laýyklykda kärhana pagta ýüplüginiň takmynan 70%-ni daşary ýurtlara eksport edýär.

Köneürgenjiň pagta egriji fabrigi şu ýyl ilkinji gezek Hytaýa ýüplük eksport etdi. Kärhananyň önümleri Ýewropada we käbir arap ýurtlarynda hem uly islegden peýdalanýar. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty anna güni habar berdi.

Habara görä, her ýyl haryt-çig mal biržasynda baglaşylan şertnamalaryň şertlerine laýyklykda kärhana pagta ýüplüginiň takmynan 70%-ni daşary ýurtlara eksport edýär.

Ýurdumyzyň Daşoguz welaýatynda ýerleşýän bu kärhana dokma pudagynyň düzüminde iň ýaş kärhanalaryndan biridir. Kärhananyň 6 müň 700 tonna pagta süýümini gaýtadan işlemäge we “Open End” usuly bilen 6 müň tonna ýokary hilli nah ýüplüklerini öndürmäge mümkinçiligi bardyr.

Önümçilik zawodynda öndürijilik we optimal energiýa sarp edijiligi bilen tapawutlanýan ýokary tehnologiýaly enjamlar oturdylandyr. Bu ýerde dünýä belli brendleriň ýüň egriji maşynlary we beýleki ýöriteleşdirilen enjamlary bar.

Daşoguz welaýaty Türkmenistanda iri çig pagta öndürijileriň biridir. Döwlet maýa goýumlarynyň netijesinde bu ýerde pagta ösdürmek we ony gaýtadan işläp, ýokary hilli we ekologiýa taýdan arassa önüm öndürmäge mümkinçilik bardyr.

2022