Türkmenistanda täze dokma brendleri döredilýär

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistanda täze dokma brendleri döredilýär
Häzirki wagtda ýurdumyzyň dokma toplumlarynda “Goza”, “Wada”, “Bedew”, “Nusaý”, “Gala”, “Arwana”, “Bürgüt”, “Ýeňiş” we “Ak pamyk” haryt nyşanly önümler öndürilýär.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň söwda toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Çary Gylyjow anna güni sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisiň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa dokma kärhanalarynyň önümleriniň brend nyşanlaryny döretmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer ýurdumyzyň Dokma senagaty ministrligi tarapyndan Kaka we Babadaýhan dokma toplumlarynyň täze önümleriniň haryt nyşanlarynyň teklip edilýän görnüşleriniň taslamasynyň işlenip taýýarlanylandygyny aýtdy we olary Milli Liderimize hödürledi.

Döwlet Baştutanymyz dokma önümleriniň “Jeýtun”, “Mäne” atly täze haryt nyşanlaryny makullady. Şeýle-de hormatly Prezidentimiz türkmen dizaýnerleriniň içerki bazaryň isleglerini öwrenmek we ilatyň möwsümleýin isleglerinden ugur almak bilen, egin-eşikleriň we beýleki harytlaryň täze görnüşlerini işläp taýýarlamalydyklaryny, önümçilige girizmelidiklerini belledi.

Ahal welaýatynyň Kaka we Babadaýhan etraplarynda gurlan döwrebap dokma toplumlarynda ýokary hilli, dürli görnüşli matalar dokalyp, olaryň kuwwatlylygy degişlilikde, 1 million 200 müň sany hem-de 3 million 500 müň sany taýýar tikin önümlerini öndürmäge mümkinçilik berýär.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň dokma toplumlarynda “Goza”, “Wada”, “Bedew”, “Nusaý”, “Gala”, “Arwana”, “Bürgüt”, “Ýeňiş” we “Ak pamyk” haryt nyşanlary bilen giňden tanalýan önümler öndürilýär.

2022