Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň terjimehaly

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň terjimehaly
Turkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň orunbasary Serdar Berdimuhamedow saýlawçylaryň sesleriniň 72,97% alyp, 12-nji martda geçirilen Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy.

Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentiniň terjimehaly:

Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow 1981-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda Aşgabat şäherinde doguldy. Milleti türkmen.

1987-1997-nji ýyllarda Aşgabat şäherindäki 43-nji orta mekdepde okady.

1997-2001-nji ýyllarda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde okady we ony inžener-tehnolog hünäri boýunça tamamlady.

2001-nji ýylyň iýul-noýabr aýlarynda Türkmenistanyň Azyk senagaty döwlet birleşiginiň Daşary ykdysady aragatnaşyklar müdirliginiň baş hünärmeni bolup işledi.

2001-2003-nji ýyllarda harby gullukda boldy.

2003-2008-nji ýyllarda Türkmenistanyň Azyk senagaty döwlet birleşiginiň miwe-gök ekin senagaty boýunça esasy bölüminiň baş hünärmeni, alkogolsyz piwo we çakyrçylyk senagaty boýunça esasy bölüminiň baş hünärmeni bolup işledi.

2008-2011-nji ýyllarda Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň Diplomatik akademiýasynda okady we ony halkara gatnaşyklar boýunça hünärmen hünäri boýunça tamamlady. Şol ýyllarda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky (Moskwa şäheri) ilçihanasynyň geňeşçisi wezipesinde işledi.

2011-2013-nji ýyllarda Ženewadaky Howpsuzlyk syýasaty merkezinde okap, ony halkara we Ýewropa howpsuzlygy boýunça hünärmen hünäri boýunça tamamlady. Şol ýyllarda Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky (Şweýsariýa Konfederasiýasy, Ženewa şäheri) Türkmenistanyň Hemişelik wekilhanasynyň geňeşçisi wezipesinde işledi.

2013-nji ýylyň awgust-dekabr aýlarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Ýewropa ýurtlary bölüminiň başlygy wezipesinde işledi.

2013-2016-njy ýyllarda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Nebitgaz serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet agentliginiň direktorynyň orunbasary wezipesinde işledi.

2016-2017-nji ýyllarda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara habarlar departamentiniň başlygy wezipesinde işledi.

2016-njy ýylda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty hökmünde saýlandy.

2017-2018-nji ýyllarda Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy wezipesinde işledi.

2018-2019-njy ýyllarda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary wezipesinde işledi.

2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesinde işledi.

2019-2020-nji ýyllarda Ahal welaýatynyň häkimi wezipesinde işledi.

2020-2021-nji ýyllarda Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministri wezipesinde işledi.

2021-nji ýylyň fewral-iýul aýlarynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy, Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzasy wezipelerinde işledi.

2021-nji ýylyň iýul aýyndan bäri Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary (ykdysadyýet, bank we halkara maliýe guramalary meseleleri boýunça) wezipesinde işleýär.

2022-nji ýylyň 14-nji fewralynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasy tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige hödürlenildi.

2022-nji ýylyň 15-nji martynda Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi topary Serdar Berdimuhamedowy Prezident saýlawlarynyň ýeňijisi hökmünde yglan edip, Türkmenistanyň täze saýlanylan Prezidenti diýlip ykrar edildi.

2020-nji ýylyň maý aýyndan bäri “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasyna we 2021-nji aprelinden bäri Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasyna ýolbaşçylyk edýär.

Üç dilde — türkmen, iňlis hem-de rus dillerinde gürläp bilýär.

Maşgalaly, dört çagasy bar.

Çeşme: "Türkmenistan" gazeti

2022