Makalalar

Elektron töleg resminamasy diýen düşünje we hukuk esaslary

Elektron töleg resminamasy Türkmenistanyň “Elektron resminama hakynda” kanunynyň talaplaryny ödeýän, hasap boýunça işleri amala aşyrmaga esas bolýan resminamadyr. Elektron töleg resminamasy tölegleri geçirmek üçin zerur bolan...

Elektron san ýazgysy we onuň maksady

Elektron san ýazgysy şekiller (san yzygiderliligi) toplumy görnüşinde elektron resminamany iberijiniň resmi goly hökmünde ykrar edilýän öz eli bilen çeken goluna kybapdaşdyr. Elektron san ýazgysy...

Ýokanç kesellerden goranmagyň ähmiýeti we usullary

Halkara bilermenler we lukmanlar koronawirusdan, şol sanda beýleki ýokanç kesellerden goranmagyň ilkinji nobatda şahsy arassaçylykdan başlanýandygyny aýdýarlar. Bütin ýer ýüzüniň döwletleri wirusyň ýaýramagynyň öňüni alyş çärelerini...
2022