Makalalar

Türkmenistanda notariuslaryň borçlary haýsylar?

“Notariat we notarial işi hakynda” Türkmenistanyň kanunynyň 24-nji maddasyna laýyklykda notariuslar aşakda görkezilenlere borçludyrlar: şu Kanuna we kabul eden Kasamyna laýyklykda öz hünär borçlaryny ýerine ýetirmäge; hünär...

Metan zyňyndylary azaltmakda eko-ýangyçlaryň orny

Gaýtdan dikeldilýän ýangyç serişdeleri oba hojalygy, tokaý hojalygy, azyk önümçiligi, şeýle hem şäher ýaşaýyş durmuşy we plastmassa galyndylaryndan öndürilýän uglerodsyz ýa-da az uglerodly suwuk ýangyçlardyr. Ulag...

Çöl syýahatçylygynyň Milli ykdysadyýetlere goşýan goşandy

Çöl syýahatçylygy dünýäde barha meşhurlyk gazanýan syýahatçylyk düşünjesidir we iş orunlarynyň döredilmegine, ýurtlaryň durmuş-ykdysady ösüşlerine uly goşant goşup biler. Çöl meýdanlary bolan ýurtlar üçin syýahatçylygyň...

Akylly telefon bazaryna täsir edip biljek faktorlar

2023-nji ýylda haýsy telefonyň has köp satyljakdygyny çaklamak kyn iş, sebäbi ýylyň ahyryna çenli entek köp wagt bar. Şeýle-de bolsa, akylly telefon bazarynyň tendensiýalaryny we...
2022