Türkmen kompaniýalary çagalar üçin harytlaryň sergisine we işewürlik seminaryna çagyrylýar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmen kompaniýalary çagalar üçin harytlaryň sergisine we işewürlik seminaryna çagyrylýar
Russiýada çagalar üçin harytlaryň sergisi (Surat: KidsReview)

“TurkmenExpo” kompaniýasy türkmen kärhanalaryny we hususy telekeçileri Türkmenistanda ilkinji gezek geçiriljek çagalar üçin harytlaryň we hyzmatlaryň halkara sergi-ýarmarkasyna gatnaşmaga çagyrýar. Halkara sergi-ýarmarka şu ýylyň 19 — 22-nji awgusty aralygynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda geçiriler.

Sergini gurnaýjylaryň habar bermegine görä, “Kids EKSPO: ähli zat çagalar üçin” atly halkara sergi-ýarmarka çagalar üçin hyzmatlar we harytlar pudagynda iş alyp barýan kompaniýalaryň täze önümlerini we hyzmatlaryny hödürlemäge mümkinçilik döredip, onuň bu pudagy täze mümkinçilikler bilen baýlaşdyryp biljek täze platforma öwürmegine garaşylýar.

Şeýle hem “TurkmenExpo” kompaniýasy türkmen kompaniýalaryny we aýry-aýry telekeçileri 4-nji maýda sagat 11: 00-dan 13: 00 aralygynda “Arkaç” söwda merkeziniň 2-nji gatynda tölegsiz geçiriljek işewürlik seminaryna gatnaşmaga çagyrýar.

Habarda bellenilişi ýaly, seminar "Çagalar we ene-atalar üçin harytlaryň we hyzmatlaryň sergilerine we ýarmarkalaryna gatnaşmagyň netijeliligini nädip ýokarlandyrmaly?" diýen mowzuk bilen geçiriler.

Seminaryň dowamynda oňa gatnaşyjylar çagalar üçin önümleri we hyzmatlary sergide wagyz etmek boýunça kompaniýanyň bilermenlerinden amaly tejribeleri we bilimleri alyp bilerler.

“Kids EKSPO: ähli zat çagalar üçin” atly halkara sergi-ýarmarka gatnaşmak üçin isleg bildirýän taraplar elektron salgy ýa-da +99362006200 telefon belgi boýunça ýüz tutup bilerler.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022