Makalalar

Dünýäde kaustik soda önümçiligi

Kaustik soda dünýäde köp pudaklarda ulanylýan möhüm himiki maddadyr. 2022-nji ýylda dünýäde kaustik soda önümçiliginiň umumy mukdary 98 million tonna barabar boldy. Dünýädäki kaustiki soda...

Söwdanyň amala aşyrylýan görnüşleri haýsylar?

“Söwda işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 18-njy maddasyna laýyklykda söwda şu aşakdaky görnüşlerde amala aşyrylyp bilner: Alyjy bilen şahsy aragatnaşyk etmek arkaly söwda – söwda obýektiniň satyjysynyň...

Mata beton we onuň ulanylyş aýratynlyklary

Gadymy döwürlerden bäri ulanylyp gelýän sement berk tebigaty bilen gurluşyk üçin möhüm material bolup durýar. Betonyň berkligi desgalaryň dürli tebigy betbagtçylyklarda ýykylmagynyň we zaýalanmagynyň öňüni...

2022-nji ýylda iň köp satylan telefonlar mälim edildi

2022-nji ýylda iň köp satylan telefonlar dünýäniň öňdebaryjy öndürijileri tarapyndan öndürilen akylly telefonlar boldy. Dürli markalardan hem-de modellerden emele gelýän telefon bazarynda geçen ýyl iň...
2022