Oba hojalygy

Daşoguz welaýatynda ýazky ýeralma ekişine başlandy

Türkmenistanyň demirgazygynda şu ýyl ýazky ýeralmany ekmek üçin welaýatyň daýhanlaryna ýer bölünip berildi. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty duşenbe güni habar berdi. Habarda bellenilişi ýaly, welaýatyň...

Türkmenabatda 8 müň tonna golaý un taýýarlanyldy

Türkmenabat galla önümleri kärhanasynda şu ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda ýokary we birinji sortly unuň 7 müň 801 tonnasy taýýarlanyldy.  Türkmenistanyň resmi metbugatynyň sişenbe güni habar berşi ýaly,...

“Aýdyň maksat” mart aýynda 140 tonna mäş eksport etdi

Şu ýylyň mart aýynda “Aýdyň maksat” hususy kärhanasy, kompaniýa degişli bolan Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň çägindäki meýdanynda ýetişdirilen mäşiň 40 tonnasyny Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý...

“Sekiz bag” geçen ýyl 25 tonna künji hasylyny ýygnady

Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň çäginde ýerleşýän “Sekiz bag” daýhan hojalygyna degişli meýdandan geçen ýyl künjiniň 25 tonna töweregi hasyly ýygnaldy. “Sekiz bag” daýhan hojalygynyň ýolbaşçysy Muhammet...

“Tebigy ekin” 300 gektar meýdanda ýeralma ekdi

Telekeçi Rüstem Bäşimowa degişli Lebap welaýatynda ýerleşýän “Tebigy ekin” daýhan hojalygy meýilnama laýyklykda 300 gektar töweregi ýerde ýazky ýeralma ekişini tamamlady.  Daýhan hojalygyň 99 ýyllyk möhlet...
2022