25.05.2023
25.05.2023

Argus Coal 2023

“Argus” halkara baha kesgitleýji gullugy şu ýylyň 25-nji maýynda Türkiýäniň Stambul şäherinde geçiriljek “Argus Coal 2023” atly konferensiýa gatnaşmaga çagyrýar.

Bu çäre üýtgeýän geosyýasy ýagdaýlar, üpjünçilik zynjyryndaky näsazlyklar we energiýa akymlarynyň global deňsizligi sebäpli kömür eksportynyň üýtgedilip gurulmagyna gönükdiriler.

Çärä gatnaşyjylar geosyýasy ýagdaýlar sebäpli ýüze çykýan eksport akymlarynyň gaýtadan paýlanmagy we energiýa bahalarynyň üýtgemegi sebäpli dünýä bazaryndaky iň uly kömür öndürijileriniň güýçleriniň deňleşmegindäki üýtgeşmeleri seljererler. Maslahatyň iş meýilnamasynyň çäginde 2022-nji ýylda Ýewropa ýurtlary tarapyndan rus kömür importyna girizilen embargo sebäpli rus üpjün edijileriň Ortaýer deňzi we Aziýa-Ýuwaş umman sebitiniň bazarlaryna geçmegi sebäpli Russiýadan eksport edilýän kömüriň mukdary boýunça çaklamalar hödürlener.

Konferensiýanyň dowamynda çykyş etjekler kömüri deňiz arkaly daşamak, täze logistika meýilnamalaryny döretmek we eksport şertnamalary üçin durnukly maliýeleşdirmegi dikeltmek meselelerine aýratyn üns bererler.

Wekiller kömür kompaniýalaryna önümçiligiň goşmaça mukdaryny alternatiw bazarlara geçirmäge mümkinçilik berýän Russiýanyň demirýol infrastrukturasynyň kuwwatyny giňeltmekdäki öňe gidişligi, şeýle hem täze kömür portlarynyň gurluşygynyň alnyp barşyny ara alyp maslahatlaşarlar.

Stambulda geçiriljek bu konferensiýa Ýewropanyň, Aziýanyň, Russiýanyň we Gazagystanyň öňdebaryjy kömür öndürijileri we sarp edijileri, şeýle hem Ortaýer deňzi bilen Aziýa-Ýuwaş umman sebitleriniň ýurtlaryny kömür bilen üpjün etmekde ýöriteleşen halkara işewürler gatnaşarlar. Metallurgiýa we energiýa kompaniýalary, ulag operatorlary, portlarda harytlary ýüklemek we düşürmek bilen meşgullanýan kompaniýalar, dellallar we ýük ekspeditorlary bu derejedäki çärä uly gyzyklanma bildirýärler.

Maslahatlaşyljak mowzuklar:

 • Geosyýasy ýagdaýa baglylykda kömür bazaryndaky üýtgeşmeler;
 • Türkiýe - dünýä bazarlaryny kömür bilen üpjün etmegiň esasy merkezi hökmünde;
 • Ýewropanyň energiýa öndürýän pudagynda ýangyç balansynyň gurluşynyň üýtgemegi;
 • Dünýä bazaryndaky bahalar, geosyýasy we sebit töwekgelçilikleri sebäpli rus kömüri üçin bahalarda arzanlaşygyň emele gelmegi we onuň dinamikasy
 • Dünýä bazaryndaky hereket edýän sanksiýalaryň dowamynda kömür üpjün edijiler bilen alyjylaryň arasyndaky gatnaşyklar. Maliýeleşdirmekdäki meseleler we durnukly üpjünçiligiň kepillikleri
 • Türkiýä, Hindistana, Hytaýa we günorta-gündogar Aziýa kömür eksporty boýunça çaklamalar
 • Hytaýyň ýaşyl energiýa syýasaty – uglerodyň bitaraplygyna tarap hereket etmek
 • Täze infrastruktura taslamalary
 • Demirgazyk-Günbatar Ýewropa ýurtlaryndan alternatiw bazarlara eksport akymlaryny gönükdirmek
 • Kömür kompaniýalarynyň önümçilik taslamalaryna maýa goýmaklarynyň aýratynlyklary
 • Demir ýol infrastrukturasynyň ýagdaýy
 • Kömür daşamak üçin ýük nyrhlary

17-nji fewrala çenli gatnaşmak üçin hasaba alyş tölegi 1000 ýewro

Giňişleýin maglumat almak üçin isleg bildirýänler görkezilen telefon belgä we elektron salga ýüz tutup bilerler:

Ýelena Wengržnowskaýa

Elektron salgy: elena.vengrzhnovskaya@argusmedia.com

Telefon belgi: +44 (0) 20 7199 0528

Stambul, Türkiýe
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022