Türkmenistanyň Prezidenti halkara ýaşlar maslahatyna we sergä gatnaşyjylary gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti halkara ýaşlar maslahatyna we sergä gatnaşyjylary gutlady
“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylyna bagyşlanan halkara ylmy-amaly maslahat, 2023-nji ýylyň 27-nji dekabry, Aşgabat, Türkmenistan.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bagtyýar ýaşlar ýylyna bagyşlanan halkara ylmy-amaly maslahatyň we serginiň öz işine başlamagy mynasybetli oňa gatnaşyjylary tüýs ýürekden gutlady. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty sişenbe güni habar berdi.

Türkmenistanyň döwlet Baştutany ýaşlar hyzmatdaşlygyny halkara derejede has-da ösdürmekde täze mümkinçilikleri açmaga goşant goşjak bu maslahatyň we serginiň işine uly üstünlik arzuw etdi.

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň jemlerine bagyşlanan bu halkara ylmy-amaly maslahat we sergi biziň ýaşlarymyzyň gazanýan üstünlikleriniň hem-de tejribeleriniň ýokary bahalara mynasyp bolýandygyny aýdyň tassyklaýar” diýip, Türkmenistanyň Prezidenti gutlag hatynda belledi.

Şeýle hem Türkmenistanyň döwlet Baştutany türkmen ýaşlarynyň geljekde-de Türkmenistanyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň, halkara at-abraýynyň has-da belende galmagynyň bähbidine döredijilikli, ak ýürekden zähmet çekjekdiklerine berk ynanýandygyny nygtady.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Taňryguly Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatynda “Ýaşlar — Watanyň daýanjy” atly kitabynyň çapdan çykandygyny aýtdy.

2022