Multimediýa

Aşgabatda "Olimpiýa günleri" geçirildi

Aşgabat şäherinde ýekşenbe güni "Olimpiýa günleri" ady bilen aýdym-sazly sport çäresi geçirildi. Oňa ýurduň tanymal bagşylary we türgenleri gatnaşyp öz ussatlyklaryny görkezdi. "Berkarar" söwda-dynç alyş...

Aşgabatda aprel aýynda gar ýagdy

Çarşenbe güni Aşgabat şäherinde gar ýagdy. Ýazyň ortaky aýynda ýagan gar türkmen paýtagtynda owadan görnüşleri döretdi. Seýrek duş gelýän bahar gary ýaşyla bürenip başlan tebigata...

Aşgabadyň arçalary ak possuna bürendi

Sişenbe güni ýagan gar türkmen paýtagtyny ak reňke büredi. Gyşyň bu pursatyndan peýdalanmak isleýän dürli ýaşdaky adamlar gar oýnamaga hem-de garda gezelenç etmäge çykdylar. Aşgabadyň seýilgähleri,...