Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşdy

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşdy
Sergeý Lebedew GDA-nyň synçylar toparynyň işi barada habar berdi we ýurtda halkara synçylaryň netijeli işlemegi üçin ähli zerur şertleriň döredilendigini nygtady.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow anna güni Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlarynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň synçylar toparyna ýolbaşçylyk edýän GDA-nyň Baş sekretary Sergeý Lebedew bilen duşuşyk geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berdi.

Döwlet Baştutanymyz 26-njy martda geçiriljek milli parlamentiň deputatlarynyň, ýerli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň agzalarynyň saýlawlarynyň Türkmenistanyň durmuşynda möhüm jemgyýetçilik-syýasy wakadygyny belläp, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň adyna we GDA-nyň Baş sekretaryna saýlawlara syn etmäge gatnaşýandygy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Sergeý Lebedew GDA-nyň synçylar toparynyň işi barada habar berdi we ýurtda halkara synçylaryň netijeli işlemegi üçin ähli zerur şertleriň döredilendigini nygtady.

Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti hem-de GDA-nyň Baş sekretary Arkalaşygyň çäklerindäki hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar hem-de däp bolan dostlukly döwletara hyzmatdaşlygyň okgunly häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen bellediler.

Şeýle hem söhbetdeşligiň barşynda ykdysadyýet we söwda, energetika, ulag, aragatnaşyk, telekommunikasiýalar, ylym-bilim, medeni-ynsanperwer ulgamlar, GDA-nyň giňişliginde parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün etmek işinde özara gatnaşyklary pugtalandyrmak hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň hatarynda görkezildi.

Duşuşygyň ahyrynda döwlet Baştutanymyz hem-de myhman birek-birege iň gowy arzuwlaryny beýan edip, GDA-nyň çäklerindäki hyzmatdaşlygyň bilelikdäki işiň toplanan köpýyllyk tejribesine esaslanyp, mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine we täze many-mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna ynam bildirdiler.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow penşenbe güni Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Baş sekretary Sergeý Lebedew bilen duşuşdy.

2022