Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen at dakyldy

BIZNES TÜRKMENISTAN
Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen at dakyldy
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa ýekşenbe güni Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakmak dabarasy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berdi.

Mejlisiň barşynda Türkmenistanyň milli parlamentiniň ýolbaşçysy Dünýägözel Gulmanowa Türkmenistanyň Mejlisiniň “Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakmak hakynda” Kararyny okady.

Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Döwlet Baştutanyna Türkmenistanyň milli garaşsyzlyk esaslaryny, Bitaraplyk ýörelgelerini pugtalandyrmaga goşan ägirt uly şahsy goşandy, döwletiň we jemgyýetiň öňünde bitiren aýratyn görnükli hyzmatlary, täzeçil başlangyçlary öňe sürüp, demokratik, hukuk we dünýewi Türkmenistany depginli ösdürmekde, ýurduň ösüşiniň täze tapgyrynda syýasy we durmuş-ykdysady özgertmeleriň hukuk binýadyny kämilleşdirmekde, ýurduň durmuşyny demokratiýalaşdyrmakda, täze taryhy döwürde Türkmenistanyň keşbiniň tanalmaz derejä ýetmegini üpjün edýän oňyn özgertmeleri durmuşa geçirmekde, Türkmenistanyň şan-şöhratyny we mertebesini artdyrmakda alyp barýan yzygiderli hem-de maksada okgunly işleri üçin, şeýle hem Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň baýramçylygy mynasybetli Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakyldy.

Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň iň ýokary tapawutlandyryş derejesi – “Altyn Aý” altyn nyşany gowşuryldy.

2022