Türkmenistanda haýyr-sahawat serişdelerini geçirmek üçin töleg hyzmaty giriziler

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistanda haýyr-sahawat serişdelerini geçirmek üçin töleg hyzmaty giriziler
Raýat “Senagat” paýdarlar täjirçilik bankynyň ykjam programmasynda bank amalyny ýerine ýetirýär.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Hojamyrat Geldimyradow anna güni sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň garamagyna “Senagat” paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan işlenip taýýarlanan “Senagat töleg” ykjam programma üpjünçiliginde ýurduň raýatlaryna haýyr-sahawat serişdelerini geçirmek üçin nagt däl görnüşinde töleg etmek hyzmatyny girizmek baradaky teklibi hödürledi.

Wise-premýeriň aýtmagyna görä, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň goldamagynda howandarlyga mätäç çagalara ýurduň lukmançylyk edaralarynda dürli operasiýalary geçirmek, çagalar öýlerinde, ýöriteleşdirilen mekdeplerde, mekdep-internatlarda terbiýelenýän çagalaryň bejergileri, lukmançylyk maksatly serişdeleri satyn almak üçin pul serişdeleri yzygiderli bölünip berilýär. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berdi.

Türkmenistanyň döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň alyp barýan haýyr-sogaply işlerini aýratyn belledi.

Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidenti ýurduň raýatlarynyň isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen, gaznanyň hasabyna meýletin haýyr-sahawat serişdelerini sanly ulgam arkaly tölemek baradaky teklibi goldap, wise-premýere bu ugurda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Täjigistanyň Duşenbe şäheriniň “Istiklol” lukmançylyk toplumynda 2024-nji ýylyň 4-nji aprelinde täjik halkynyň çagalaryna Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň adyndan sowgatlar gowşuryldy

2022