Oba ýerlerinde türkmen zenanlary biogumusyň önümçiligini ýola goýýarlar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Oba ýerlerinde türkmen zenanlary biogumusyň önümçiligini ýola goýýarlar
Kaliforniýa kompost gibrid gurçuklary öndürilýän biologiki taýdan işjeň, ekologiýa taýdan arassa önüm bolan biogumus ekinleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik döredýär.

BMG-niň Ösüş Maksatnamasy (BMGÖM) bilen Türkmenistanyň Oba hojalygy we daşky gurşawy goramak ministrliginiň bilelikdäki taslamasy, Türkmenistanyň oba ýerlerindäki zenanlara maliýe durnuklylygy üçin kömek eder. Bu barada BMGÖM Türkmenistanyň resmi internet sahypasynda habar berildi.

Resminama laýyklykda, Global Daşky Gurşaw Guramasy tarapyndan maliýeleşdirilýän bilelikdäki taslama, maliýe durnuklylygyny saklamak we kuwwatyny ýokarlandyrmak, üstünlikli tejribe girizmek we goşmaça girdeji çeşmelerini döretmegiň ýollaryny görkezmek arkaly taslamanyň synag sebitlerinde ýaşaýan oba zenanlaryna maslahat goldawyny berer.

BMGÖM, Lebap welaýatynyň “Watan” we “Parahat” daýhan birleşiklerinde birnäçe zenanlar üçin biogumus önümçiliginiň goşmaça girdeji bilen üpjün edýän esasy işe öwrülendigini aýdýar.

Hasabata görä, taslama gatnaşyjy zenan maşgalalaryň biri Gülbahar “Goşmaça girdeji çeşmesi we ýerli jemgyýetleriň howanyň durnukly ykdysady işjeňligini goldamak” ugrunda BMGÖM-iň birnäçe okuw taýýarlyklaryny geçdi. Gülbahar taslamanyň Agro-maglumat merkeziniň esasynda biogumus önümçiligini guramak boýunça yzygiderli tölegsiz agro-maslahat alýan zenanlaryň başlangyç toparyna girdi.

Taslamanyň çäginde Gülbahar kaliforniýa kompost gibrid gurçuklaryň bir haltasyny aldy we öz hojalygynda biogumusyň önümçiligini ýola goýdy.

Gülbaharyň aýtmagyna görä, kaliforniýa kompost gibrid gurçuklarynyň kömegi bilen öndürilýän biologiki taýdan işjeň, ekologiýa taýdan arassa we tebigy organiki önüm bolan biogumus oňa ekinleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmaga we mineral dökünlere serişde tygşytlamaga mümkinçilik döretdi. “Men birnäçe paket biogumus satmak bilen gazanç etmäge başlandym” diýip, Gülbahar sözüniň üstüni ýetirdi.

Häzirki wagtda Gülbahar “Watan” daýhan birleşiginiň ýolbaşçysyndan BMGÖM taslamasynyň goldaw bermek hereketiniň çäginde gurulýan synag ýyladyşhanasynda limonariýa döretmek barada teklip aldy. Şeýle hem, Gülbahar geljekde kaliforniýa kompost gibrid gurçuklaryny köpeldip, biogumus öndürmek isleýänlere satmagy meýilleşdirýär.

2022