Türkmenistanyň Prezidenti Türki geňeşiň Sammitine gatnaşdy

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistanyň Prezidenti Türki geňeşiň Sammitine gatnaşdy
Sammit Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Türkiýäniň, Özbegistanyň, Gyrgyzystanyň we Gazagystanyň Baştutanlaryny jemledi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni Türki geňeşiň wideomaslahat görnüşinde geçirýän adatdan daşary sammitine gatnaşdy.

Azerbaýjanyň Prezidentiniň başlangyjy boýunça geçirilen bu sammit Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Türkiýäniň, Özbegistanyň, Gyrgyzystanyň we Gazagystanyň Baştutanlaryny jemledi. Şeýle-de bu maslahata Wengriýanyň Premýer-ministri hem-de Bütindünýä saglyk guramasynyň baş sekretary gatnaşdylar.

Prezidentler koronawirus pandemiýasyna garşy göreşmekde döwlet derejesinde görülen çäreleri, şonuň bilen bir hatarda, COVID-19 ýokanjynyň ýüze çykmagynyň netijesinde dörän meseleleriň çözülmegi we saglyk ulgamynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdylar.

Türkmenistanyň Prezidenti häzirki wagtda adamzadyň giň geografiki sebitleri öz içine alýan, köp döwletleriň we halklaryň durmuşyna täsir edýän täze kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolandygyny aýtdy.

Türkmen Lideri bu howpy üstünlikli ýeňip geçmek üçin utgaşykly ädimleri işläp düzmegiň zerurdygyny belledi.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow “Bu gün bize çözgüt tapmakda aýratyn jogapkärçilik, deňagramlylyk we öňdengörüjilik gerek” diýip belledi we diňe bilelikdäki tagallalar arkaly netijelere ýetip boljakdygyna bil baglamaga çagyrdy.

Türkmenistanyň Prezidenti bu kyn ýagdaýlarda koronawirusa garşy göreşde tejribe we bilim alyşmak, howply ýokanç keselleri bejermegiň we öňüni almagyň täze usullaryny işläp düzmek, häzirki zaman derman serişdelerini döretmek, täze tehnologiýalary ornaşdyrmak aýratyn ähmiýete eýe diýip, sammitiň barşynda belledi.

2022