TSTB agzalary hususy himiýa zawodyny gurmagy meýilleşdirýärler

BIZNES TÜRKMENISTAN
TSTB agzalary hususy himiýa zawodyny gurmagy meýilleşdirýärler
Häzirki wagtda taslamany durmuşa geçirmek üçin degişli işler alnyp barylýar.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) agzalary hlor kislotasyny, kalsiý hloridini we gidrohloridi öndürmek boýunça hususy himiýa zawodyny gurmagy meýilleşdirýärler. Bu barada TSTB-niň resmi saýtynda şenbe güni habar berildi.

Habarda bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň Balkan welaýatynda kaustik soda öndürilende alynýan goşmaça önüm bolan hlor täze önümçilik üçin çig mal bolup hyzmat eder. Täze önümler himiýa we nebitgaz pudaklarynda giňden ulanylar we import edilýän önümleriň ornuny tutar.

Şeýle hem häzirki wagtda taslamany durmuşa geçirmek üçin degişli işler alnyp barylýar. Desganyň gurluşygy üçin ýerli we daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek mümkinçilikleri göz öňünde tutulýar.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi 2008-nji ýylda döredildi. Häzirki wagtda TSTB ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda iş alyp barýan 25 müňden gowrak telekeçini özünde jemleýär.