Türkmenistanda VIP/CIP ýolagçylaryň howa menzilleriň zallaryndan geçmeginiň tertibi tassyklandy

BİZNES TÜRKMENİSTAN
Türkmenistanda VIP/CIP ýolagçylaryň howa menzilleriň zallaryndan geçmeginiň tertibi tassyklandy
Aşgabat Halkara howa menzili

Türkmenistanda aýratyn wajyp ýolagçylaryň (VIP) we wajyp ýolagçylaryň (CIP) howa menzilleriniň zallaryndan geçmeginiň tertibi tassyklanyldy. Bu baradaky resminama Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň portalynda çap edildi.

Täze tertibe laýyklykda, howa menzillerinde tölegsiz esasda VIP ýolagçylaryň zallarynda hyzmat edilmeli ýolagçylaryň sanawyna girýänleriň hatarynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň Başlyklary we olaryň Orunbasarlary, Türkmenistanyň Prezidentiniň Geňeşçileri we Kömekçileri, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasarlary, Türkmenistanyň Harby we hukuk goraýjy edaralarynyň başlyklary, Türkmenistanyň Daşary ýurt döwletlerindäki Ilçileri we Konsullary, Daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistandaky Ilçileri we konsullary bardyr.

Howa menzillerinde tölegsiz esasda CIP ýolagçylaryň zallarynda hyzmat edilmeli ýolagçylaryň sanawyna girýänleriň hatarynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky edaralaryň ýolbaşçylary we orunbasarlary, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalary we deputatlary, Türkmenistanyň Harby we hukuk goraýjy edaralarynyň başlyklarynyň orunbasarlary, Türkmenistanyň ýokary hünär bilim edaralarynyň rektorlary, Türkmenistanyň Diplomatik pasporty bolan adamlary we olaryň kämillik ýaşyna ýetmedik çagalary bardyr.

Türkmenistanyň howa menzillerinde CIP ýolagçylaryň zalynda hyzmat edilmeli ýolagçylaryň sanawynda görkezilmedik şahslar CIP ýolagçylaryň zalynda tölegli hyzmatlardan peýdalanyp bilerler we munuň üçin degişli şahsyň özüniň ýa-da onuň adyndan çykyş edýäniň tarapyndan Türkmenistanyň howa menzilleriniň ýolbaşçylarynyň adyna ýazmaça ýa-da elektron görnüşinde ýüz tutmalarynyň esasynda, şeýle-de howa menzilleriň ýolbaşçylarynyň ýa-da VIP we CIP ýolagçylaryň zallarynyň başlygynyň rugsady bilen ýolagçylara tölegli hyzmatlar edilip bilner.

2022