Türkmen ilçisi Yslamabatda Pakistanyň Nebit ministri bilen duşuşdy

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmen ilçisi Yslamabatda Pakistanyň Nebit ministri bilen duşuşdy
Türkmenistanyň Pakistandaky ilçisi Atajan Möwlamowyň Pakistanyň Nebit ministri Musadik Malik bilen geçiren duşuşygy, 2024-nji ýylyň 26-njy marty, Yslamabat, Pakistan (Surat: APP)

Türkmenistanyň Pakistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Atajan Möwlamow 2024-nji ýylyň 26-njy martynda Yslamabat şäherinde Pakistanyň Nebit ministri Musadik Malik bilen duşuşyk geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň habarlar portaly çarşenbe güni habar berdi.

Duşuşygyň barşynda ilçi Atajan Möwlamow ministr Musadik Maligi wezipä girişmegi bilen gutlady we onuň alyp barýan işine ýokary baha berdi.

Pakistanyň Nebit ministri öz gezeginde berilýän goldaw üçin minnetdarlyk bildirdi we iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge taýýardygyny aýtdy. Şeýle hem Musadik Malik Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň esasy taslama bolup durýandygyny belläp, Pakistanyň bu taslamany tamamlamagy maksat edinýändigini nygtady.

Mundan başga-da, Pakistanyň Nebit ministri türkmen tarapyna bu taslamanyň häzirki depgininde dowam etdirilmegi üçin ony ozalky ýaly öňe sürmäge berk ygrarlydygyny aýtdy.

TOPH gaz geçirijisi Türkmenistany Owganystanyň üsti bilen Pakistan we Hindistan bilen birleşdirer we dünýäniň ikinji uly gaz ýatagy bolan Galkynyşdan Hindistanyň Pakistan bilen serhediniň golaýynda ýerleşýän Fazilka şäherine 1800 kilometra uzaýan bu gaz geçiriji arkaly her ýylda 33 milliard kub metr tebigy gazyň daşalmagyna garaşylýar.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022