Gruziýa türkmen gazyny Türkiýä üstaşyr geçirmekde hyzmatdaşlyga taýýar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Gruziýa türkmen gazyny Türkiýä üstaşyr geçirmekde hyzmatdaşlyga taýýar
Gazçylaryň Türkmenistanda täze gaz akymyny işe girizýän pursady

Gruziýa öz çäkleriniň üsti arkaly türkmen gazyny Türkiýä ibermekde täze taslamalary goldaýar hem-de bu ugurda goldawlary bermäge taýýar. Bu barada Gruziýanyň Türkmenistandaky ilçisi Konstantin Sabiaşwili Gruziýanyň döwlet garaşsyzlygynyň 33 ýyllygyna bagyşlap çap edilen makalasynda mälim etdi.

“Gruzin tarapy öz çäkleriniň üsti arkaly türkmen gazyny Türkiýä we Günorta gaz geçelgesiniň turba geçirijisi arkaly ondan aňryk Günbatara ibermekde, şol sanda “ýaşyl” energetika boýunça täze taslamalary goldaýar we bu babatda işjeň hyzmatdaşlyga taýýardygyny mälim edýär” diýlip, ilçiniň “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde 25-nji maýda çap edilen makalasynda bellenilýär.

Şeýle hem ilçi Gruziýanyň Hökümetiniň infrastruktura taslamalaryna ägirt uly serişdeleri maýa goýýandygyny, ulag we üstaşyr ulgamlary ösdürmäge, energetika geçelgelerine hem-de ýük dolanyşygynyň artdyrylmagyna aýratyn üns berýändigini belledi.

“Täze çuň suwly Anakliýa portunyň, şeýle hem Tbiliside täze howa menziliniň, Telawide we Swanetide täze howa menzilleriniň gurulmagy meýilleşdirilýär. Gruziýa öz çäkleri arkaly ýük akymlaryny artdyrmaga taýýar hem-de türkmen tarapyna bar bolan infrastrukturalary ulanmaga ýa-da Gruziýanyň deňiz portlarynda türkmen ýüklerini ammarlarda saklamak we Ýewropa hem-de yzyna daşamak üçin täze infrastrukturany (terminallary, ammarlary) döretmegi teklip edýär” diýip ilçi aýtdy.

Türkiýe Respublikasynyň Energetika we tebigy serişdeler ministrligi bilen Azerbaýjanyň Ykdysadyýet ministrligi şu ýylyň maý aýynyň ortasyna Stambul şäherinde türkmen tebigy gazyny Azerbaýjanyň we Gruziýanyň üsti bilen Türkiýä ugratmak hakynda ylalaşyga gol çekdiler.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022