Türkmenistanda BMG-niň SPEKA Maksatnamasynyň çäreleri başlady

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistanda BMG-niň SPEKA Maksatnamasynyň çäreleri başlady
Aşgabatdaky SPEKA günleri 21-nji noýabra çenli dowam eder.

Aşgabat şäheriniň “Ýyldyz” myhmanhanasynda duşenbe güni Türkmenistanyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysadyýetleri üçin BMG-niň Maksatnamasyna (SPEKA) başlyklyk etmeginiň çäklerinde ýokary derejeli çäreler başlandy.

SPEKA günleriniň açylyşy SPEKA-nyň durnukly ulag, üstaşyr we birleşme boýunça Iş toparynyň mejlisi hem-de söwda syýasaty boýunça ýokary derejeli “tegelek stoly” bilen başlandy.

Çärelere SPEKA-nyň gatnaşyjy-ýurtlarynyň, ýagny, Azerbaýjanyň, Owganystanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar.

SPEKA-nyň durnukly ulag, üstaşyr we birleşme boýunça Iş toparynyň mejlisiniň dowamynda gatnaşyjylar gazanylan ylalaşyklaryň amala aşyrylyşyny ara alyp maslahatlaşdylar hem-de sebitde we sebitden daşary ulag-üstaşyr ulgamlary kämilleşdirmek mümkinçiligine seredildi.

Söwda syýasaty boýunça ýokary derejeli “tegelek stola” gatnaşyjylar SPEKA ýurtlarynyň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň aýratynlyklary barada pikir alyşdylar hem-de söwda işini girizmek, şol sanda maýa goýum işlerini ýeňilleşdirmek boýunça teklipleri berdiler.

SPEKA maksatnamasy Merkezi Aziýa ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy güýçlendirmek, şeýle hem olary dünýä ykdysady ulgamyna utgaşdyrmak maksady bilen 1998-nji ýylda esaslandyryldy.

Aşgabatdaky SPEKA günleri 21-nji noýabra çenli dowam eder.

2022