Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine täze ýolbaşçy saýlandy

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine täze ýolbaşçy saýlandy
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy wezipesine Döwran Allamyradowiç Hudaýberdiýew saýlandy.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) başlygy wezipesine Birleşmäniň çarşenbe güni geçiren umumy maslahatynda Döwran Allamyradowiç Hudaýberdiýew saýlandy.

Birleşmäniň müdiriýetiniň sişenbe güni geçiren ýygnagynda Döwran Hudaýberdiýewiň dalaşgärligi hödürlenipdi.

TSTB-niň umumy mejlisinde çykyş eden Hudaýberdiýew wezipesine örän jogapkärli çemeleşjekdigini aýdyp, ýurduň ykdysadyýetiniň mundan hem beýläk ösmegine goşant goşmak üçin yhlasly zähmet çekjekdigini belledi. Şeýle-de ýurduň hususy pudagynyň wekillerine bolan ynamdan ugur alyp, dürli möçberdäki taslamalaryň türkmen telekeçilerine ynanylýandygyny aýtdy.

Şu ýylyň 1-nji aprelinde TSTB-niň ozalky ýolbaşçysy Aleksandr Dadaýewiň pensiýa gitmegi sebäpli, wezipäni wagtlaýyn ýerine ýetirmek Birleşmäniň başlygynyň orunbasary Hudaýberdiýewiň üstüne ýüklenipdi.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi 2008-nji ýylda döredildi. Häzirki wagtda Birleşme 24 müňden gowrak ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda öz işini alyp barýan türkmen telekeçilerini özünde jemleýär.