Daşoguzda noýba üçin ekerançylyk meýdanlary giňeldilýär

BIZNES TÜRKMENISTAN
Daşoguzda noýba üçin ekerançylyk meýdanlary giňeldilýär
Ak noýbanyň düzüminiň 20% -den gowragy ýokary hilli ösümlik belogydyr.

Şu ýyl Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow etrabynda ak noýba üçin 35 gektar, Gurbansoltan-eje etrabynda bolsa 30 gektar ýer bölünip berildi. Bu barada “Türkmenistan: Altyn asyr” elektron gazeti sişenbe güni habar berdi.

Habarda bellenilişi ýaly, welaýat boýunça noýba üçin ekerançylyk meýdanlarynyň tutýan meýdany 250 gektara barabar boldy.

Ýerli kärendeçileriň arasynda ak noýba uly meşhurlyga eýedir. Bu görnüş özüniň ýuka gabygy, gurak howada ösüşi, zyýankeşlere we kesellere garşy durnuklylygy bilen tapawutlanýar.

Ak noýbanyň peýdalylyk düzümi barada aýdylanda, onuň düzüminiň 20% -den gowragy ýokary hilli ösümlik belogydyr.

Noýba aralyk ekin bolup, ol 100 günde hasyl berip başlaýar. Şeýle-de bu ösümlik topragyň düzüminde azodyň mukdaryny ýokarlandyryp, onuň hasyl berijiligini artdyrýar.