Türkmenistan bilen Hytaý ýangyç-energetika toplumyny möhüm ugur hökmünde kesgitledi

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan bilen Hytaý ýangyç-energetika toplumyny möhüm ugur hökmünde kesgitledi
Mundan başga-da, ulag we aragatnaşyk, ýokary tehnologiýalar ulgamy, maýa goýum işi we başga-da birnäçe pudaklaryň ähmiýeti bellenildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Hytaýyň Hökümetiniň Ýewraziýa işleri boýunça ýörite wekili Li Hueý çarşenbe güni Aşgabatda geçirilen duşuşygyň barşynda ýangyç-energetika toplumy, himiýa we dokma senagaty pudaklaryny möhüm ugurlar hökmünde kesgitlediler.

Türkmenistanyň resmi metbugatynyň habar bermegine görä, Döwlet Baştutanymyz söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmegiň geljegi barada aýdyp, häzirki döwürde Hytaýyň Türkmenistanyň iri söwda-ykdysady hyzmatdaşy bolup durýandygyny belledi.

Şeýle-de öňde goýlan meýilnamalary durmuşa geçirmekde Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetine uly işleriň ynanylandygy nygtaldy.

Mundan başga-da, ulag we aragatnaşyk, ýokary tehnologiýalar ulgamy, maýa goýum işi we başga-da birnäçe pudaklaryň ähmiýeti bellenildi.

Taraplar hyzmatdaşlygyň ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde, şol sanda “Merkezi Aziýa+Hytaý” hyzmatdaşlygynyň çäklerinde üstünlikli ilerledilýändigini aýtdylar.

Duşuşyga Hytaýyň Türkmenistandaky ilçisi Sýan Naýçen hem gatnaşdy.

2022