Makalalar

Türkmenistanda döwrebap awtoklaster gurulýar

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň buýurmasy esasynda Aşgabat-Daşoguz garaýolunyň ugrunda Aşgabat şäheriniň halkara awtomenziliniň golaýynda, şäher we halkara ýolagçy transportlaryny bejeriş we hyzmat...

Daşkentde Merkezi Aziýa DIM-leriniň orunbasarlary duşuşdy

Şenbe güni Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde Merkezi Aziýa döwletleriniň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň nobatdaky duşuşygy geçirildi. Bu barada BMG-niň resmi internet sahypasynda habar berilýär. Bu formatdaky...

Türkmenistanda intellektual eýeçilik hukugyna nämeler degişli?

Intellektual eýeçilik hukugy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda Türkmenistanyň kanunçylygy bilen, esasan-da Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň degişli böleginde düzgünleşdirilýär. Intellektual hukuklary Intellektual işiň netijelerine we olara deňleşdirilen indiwiduallaşdyryş serişdelerine bolan...

“Ajaýyp anna” ýa-da “Black Friday” aslynda näme?

Däp bolup gelşi ýaly noýabr aýynyň soňky günlerinde söwda merkezlerinde we elektron söwda platformalarynda “Ajaýyp anna” (Black Friday) arzanlaşyklary girizilmäge başlandy. Ýylyň iň esasy söwda möwsümi...

Sarp edijiniň harydy çalyşmaga bolan hukugy

Sarp edijiniň harydy gowy hilli haryda çalyşmaga bolan hukugy 1. Sarp edijiniň azyk däl harydy satyn alan satyjysynda sebäbini düşündirmezden gowy hilli meňzeş kysymly (modelli, artikully)...

TSTB-niň esasy wezipeleri hem-de işiniň ýörelgeleri

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) (mundan beýläk — Birleşme) öz işini şu Kanuna, Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna, Birleşmäniň Tertipnamasyna laýyklykda amala aşyrýar. Şular Birleşmäniň...

TSTB hakynda Türkmenistanyň Kanunynyň hukuk ähmiýeti

Bu kanun Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, “Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna esaslanýar hem-de şu Kanundan we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybarat bolup, esasy maksady Türkmenistanyň Senagatçylar...
2022