Mary elektrik stansiýasy TOP geçirijisini elektrik bilen üpjün eder

BIZNES TÜRKMENISTAN
Mary elektrik stansiýasy TOP geçirijisini elektrik bilen üpjün eder
2018-nji ýylda Mary GES-iň çäginde kombinirlenen bug-gaz elektrik stansiýasy işe girizildi.

Mary döwlet elektrik stansiýasy (DES) güýjenmesi 220 kW bolan Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TOP) elektrik geçirijisini tok bilen üpjün eder. Elektrik geçirijisi ilkinji tapgyrda Owganystanyň Hyrat şäherine çenli çekiler.

2016-njy ýylda Mary DES-niň çäginde kuwwaty 146.7 MWt bolan gaz turbina stansiýasy guruldy. 2018-nji ýylyň sentýabrynda kuwwaty 1574 MWt bolan kombinirlenen bug-gaz elektrik stansiýasy işe girizildi.

Türkmenistanyň elektroenergetika pudagy giň gerime eýe bolup, häzirki wagtda Lebap welaýatynda kuwwaty 432 MWt bolan gaz turbina elektrik stansiýasynyň gurluşygy alnyp barylýar.

2019-njy ýylda Mary döwlet elektrik stansiýasynda umumy möçberde 8 milliard 600 million kilowatt-sagat elektrik energiýasy öndürildi. Öndürilen elektrik energiýasynyň 70%-i kombinirlenen bug-gaz elektrik stansiýasynyň paýyna düşdi.

Täze energiýa köprüsiniň düýbüni tutmak dabarasy Türkmenistanyň, Owganystanyň we Pakistanyň döwlet we hökümet Baştutanlarynyň gatnaşmagynda 2018-nji ýylyň fewral aýynda geçirildi. Şonda taslama gatnaşyjy ýurtlaryň hökümetleriniň arasynda TOP elektrik geçiriji ulgam hakyndaky ylalaşyga gol çekildi.