Türkmen banklarynyň bölüp beren karzlarynyň möçberi 79 milliard manada golaýlady

Şatlyk Geldiýew
Türkmen banklarynyň bölüp beren karzlarynyň möçberi 79 milliard manada golaýlady
Türkmenistanyň karz edaralarynyň hususy kärhanalara we guramalara milli pulda beren karzlarynyň möçberi 8 milliard 988 million manada barabar boldy.

Türkmenistanyň karz edaralarynyň 2022-nji ýylyň fewral aýy ýagdaýyna kärhanalara, guramalara we ilata milli pulda beren karzlarynyň umumy möçberi 78 milliard 934 million manada deň bolup, 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende bu görkeziji 11,9% artdy. 2021-nji ýylyň fewral aýy ýagdaýyna berlen karzlaryň umumy möçberi 70 milliard 511 million manada deň boldy.

2022-nji ýylyň 1-nji fewral aýy ýagdaýyna Türkmenistanyň karz edaralarynyň döwlet eýeçiligine degişli kärhanalara we guramalara milli pulda beren karzlarynyň möçberi 54 milliard 274 million manada barabar bolup, 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende bu görkeziji 4,4% ýokarlandy. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň mälim eden maglumatlaryna görä, 2021-nji ýylyň fewral aýy ýagdaýyna bu karzlaryň umumy möçberi 51 milliard 964 million manada deň boldy.

Şeýle hem, 2022-nji ýylyň 1-nji fewral ýagdaýyna Türkmenistanyň karz edaralarynyň döwlet eýeçiligine degişli bolmadyk kärhanalara we guramalara milli pulda beren karzlarynyň möçberi 8 milliard 988 million manada barabar bolup, 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende bu görkeziji 64,6% ýokarlandy. 2021-nji ýylyň fewral aýy ýagdaýyna bu karzlaryň umumy möçberi 5 milliard 459 million manada deň boldy.

Mundan başga-da, 2022-nji ýylyň fewral aýy ýagdaýyna raýatlara we edara görnüşindäki tarapy döretmeýän telekeçilere milli manatda berlen karzlaryň umumy möçberi 15 milliard 672 million manada deň bolup, bu görkeziji 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 19,74% ýokarlandy. 2021-nji ýylyň fewral aýy ýagdaýyna berlen karzlaryň möçberi 13 milliard 88 million manada barabar boldy.

Mälim bolşy ýaly, 2021-nji ýylyň dekabr aýynyň başynda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň dowamynda Dünýä ykdysadyýetindäki çylşyrymly ýagdaýlaryň Türkmenistanyň ykdysadyýetine ýetirýän täsirlerini peseltmek hem-de milli ykdysadyýeti durnukly ösdürmek boýunça 2022-nji ýyl üçin degişli Maksatnama, şeýle hem bu maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy kabul edildi.

Maksatnama laýyklykda, Türkmenistanyň Merkezi bankyna hem-de ygtyýarly karz edaralaryna ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we häkimlikleriň berlen karz serişdelerinden 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaýa görä gaýtarylman galan galyndylarynyň, şeýle hem geçen döwürde hasaplanyp tölenilmedik göterim tölegleriniň tölenilmeli möhletlerini 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli gaýra süýşürmäge ygtyýar berildi.

Şatlyk Geldiýew

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň mugallymy

2022